กลับ

ข้อมูลการติดตั้ง

หลักการพิจารณาก่อนการติดตั้งโซลาร์เซลล์

1

เป้าหมายสำหรับการติดตั้ง

แต่ละวัตถุประสงค์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์จะมีวิธีพิจารณาความเหมาะสม และการลงทุนในอุปกรณ์ที่ไม่เท่ากัน เช่น
ติดตั้งเพื่อใช้เอง และขายส่วนที่เหลือให้กับการไฟฟ้า
ติดตั้งเพื่อแบ่งเบาภาระค่าไฟโดยยังใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอยู่
ติดตั้งเพื่อใช้เอง โดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
ติดตั้งเพื่อต้องการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
2

ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

คำนวณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อหาจำนวนโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง โดยดูจากจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปริมาณการใช้ไฟฟ้า, ระยะเวลาใช้งานในแต่ละวัน เช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี พัดลม เครื่องซักฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ ซึ่งหลักการคำนวณความเหมาะสมนี้ สามารถปรึกษากับวิศวกรที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของแต่ละบริษัทได้
3

ความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้ง

  • ดูความแข็งแรง ความสามารถรับน้ำหนัก ของจุดที่ต้องการติดตั้ง เช่น บริเวณหลังคา รวมถึงพิจารณาว่าจุดที่ต้องการติดตั้งมีแผนปรับปรุงหรือรื้อถอนภายใน 5-10 ปีนี้หรือไม่ เพื่อลดต้นทุนในการรื้อและติดตั้งใหม่ของแผงโซลาร์เซลล์
  • ดูขนาดของพื้นที่ เพราะการติดตั้งโซลาร์เซลล์จำเป็นต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก โดยควรกำหนดให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มอีก อย่างน้อย 20% จากพื้นที่ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา
  • ดูความอับแสง บริเวณพื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควรเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีร่มเงาของต้นไม้ หรืออาคารมาบดบัง สามารถรับแดดได้ตั้งแต่ 9.00 - 15.00 น.
  • ดูลักษณะในการติดตั้ง หลักการที่ดีที่สุดคือการหันหน้าแผงไปทางทิศใต้ และให้ลักษณะความลาดเอียงของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีความชันอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 องศากับพื้นดิน เพื่อทำให้แผงโซลาร์เซลล์ตั้งฉาก รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุด

รูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในบ้าน ปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ
Off grid
รูปแบบการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ 100% โดยไม่พึ่งพาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลย เป็นระบบที่ต้องทำงานควบคู่แบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ตอนกลางคืน เหมาะสำหรับพื้นที่การเกษตร หรือพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
รูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์
On grid
รูปแบบการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจากแผงโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้ง โดยมีหลักการทำงานคือโซลาร์เซลล์จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ได้ไปเป็นกระแสไฟฟ้าแบบตรง ( +/- ) จากนั้นจะส่งต่อให้อินเวอร์เตอร์ (Inverter) แปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ถ้าแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่พอกับการใช้งาน อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้า ก็จะดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการติดตั้งเพื่อใช้งานและช่วยลดค่าไฟภายในบ้าน
รู้จักโซลาร์เซลล์

หากคุณสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน สามารถดูข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทที่รับติดตั้งได้ที่เมนู 'บริษัทที่รับติดตั้ง'

ดูบริษัทที่รับติดตั้ง