กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

มลพิษทางอากาศมาจากแหล่งใดบ้าง?

25 ม.ค. 2564

มลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไปส่งผลกระทบกับพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและชนบท

  • อุตสาหกรรมและการผลิตพลังงาน
  • การคมนาคมขนส่ง
  • พลังงานที่ใช้ในครัวเรือน
  • การจัดการขยะและของเสีย
  • วิถีปฏิบัติในการทำการเกษตร
  • ฝุ่นละออง

มลพิษทางอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกและเราต้องร่วมมือกันต่อสู้


ที่มา:
World Health Organization Thailand