กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

SDGs เป้าหมายความยั่งยืนของโลก by UN

10 ก.ย. 2562

Did You Know
SDGs Sustainable Development Goals เป้าหมายความยั่งยืนของโลก by UN

SDG7 Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วโลกใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 89% (ปี 60) ส่วนใหญ่ผลิตจาก ฟอสซิล สาเหตุภาวะโลกร้อน ก่อวิกฤตมวลมนุษยชาติ 1 ใน 7 ประชากรโลกยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีเพียง 56% ของทั้งโลกที่เข้าถึงพลังงานสะอาด

เป้าหมาย SDG7

  • เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
  • เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน
  • เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

พลังงานทดแทน

  • ลม
  • นำ้
  • แสงอาทิตย์
  • ชีวมวล

...โซลาร์เซลล์ พลังงานทดแทนใกล้ตัว ทางเลือกช่วยโลกให้ยั่งยืน...