กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

ทางออกที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพื่อคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น

25 ม.ค. 2564

ทางออก

  • ลงทุนกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  • ปรับปรุงการทำอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดการขยะในชุมชน
  • ลดการเผาซากพืช การเผาป่า และการทำเกษตรบางประเภทในพื้นที่ป่า
  • ทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และเป็นเมืองกระชับมากขึ้น และมีอาคารที่ประหยัดพลังงาน
  • จัดหาเทคโนโลยีและเชื้อเพลิง ที่สะอาดและราคาไม่แพงเพื่อใช้ในการทำอาหารทำความร้อน และให้แสงสว่าง
  • พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและไม่แพง ทางเท้า และถนนที่เป็นมิตรต่อการขี่จักรยาน

ที่มา:
World Health Organization Thailand