กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

ติดโซลาร์เซลล์ช่วยโลกได้มากแค่ไหน?

13 มี.ค. 2563

ปัญหาภาวะโลกร้อน มาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งก็มาจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน
การติดตั้งโซลาร์เซลล์ 10 แผง เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ประมาณ 101 ต้น ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 901.3 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์


หมายเหตุ:
1) คำนวณจาก แผงโซลาร์เซลล์ 1 กิโลวัตต์ (ขนาด 120 X 60 เซนติเมตร จำนวน 10 แผง) ที่ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300 หน่วยต่อปี

โดยใช้สูตรคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Activity Data x Emission Factor = 1,300 kWh x 0.6933 kgCO2e/kWh = 901.3 kgCO2e

2) การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี


ที่มา: รับรองข้อมูลสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย