กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

สัดส่วนการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางอากาศ?

25 ม.ค. 2564

การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไปและในครัวเรือน
ทุกปีประชากรทั่วโลก 7 ล้านคน ตายก่อนวัยอันควร เนื่องจากมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไปและในครัวเรือน

  • ร้อยละ 21 จากโรคปอดอักเสบ
  • ร้อยละ 20 จากโรคหลอดเลือดสมอง
  • ร้อยละ 34 จากโรคหัวใจขาดเลือด
  • ร้อยละ 19 จากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ถุงลมโป่งพอง)
  • ร้อยละ 7 จากโรคมะเร็งปอด

ที่มา:
World Health Organization Thailand