head-survey

โครงการ
77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า
ขอแจ้งปิดรับบริจาค
เนื่องจากภารกิจจัดหางบประมาณดำเนินการได้ครบถ้วนแล้ว

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน
ร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย

ปิดรับบริจาค โครงการ 77 โรงพยาบาลไฟจากฟ้า

#PowerofWeThailand #CleanEnergyforLife
#พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #โรงพยาบาลไฟจากฟ้า

ที่มาแคมเปญ

การใช้พลังงานสะอาดถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต สังคม เเละสิ่งเเวดล้อม คณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการพลังงาน (กกพ.)
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดนี้
จึงได้จัดทำโครงการ "Clean Energy For Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"
เพื่อสร้างการสื่อสารเเบบบูรณาการให้ประชาชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี เเละนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ให้เกิดการปฎิบัติจริงอย่างรูปธรรมมากขึ้น ภายใต้การสื่อสาร
3 เเกนพลังงานสะอาดหลัก คือ Solar Power, Waste to Energy เเละ Bio Energy โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปลายทางจะสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนได้ในอนาคต

เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

ข่าวสารน่ารู้